www.dreamsart.pl
Unia europejska

Fundusze Europejskie

Numer projektu: POIR.03.03.03-14-0110/19

Tytuł projektu: „Wzrost rozpoznawalności polskiej marki produktowej PAOLA COLLECTION na arenie międzynarodowej.”

Cele i efekty realizacji Projektu:

Celem projektu jest skuteczna promocja
Beneficjenta na arenie międzynarodowej, zwiększenie skali eksportu
produktów stanowiących przedmiot projektu oraz eksportu ogółem.
Efekty jakościowe projektu stanowią: wypromowanie produktów na arenie
międzynarodowej, zdobycie nowych rynków perspektywicznych, nawiązanie
intratnych kontaktów biznesowych i pozyskanie nowych partnerów
zagranicznych, a w konsekwencji podpisanie umów handlowych.
Osiągnięte rezultaty projektu przyczynią się do zwiększenia
aktywności eksportowej Beneficjenta, zwiększenia wolumenu przychodów
z eksportu oraz rozwoju struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Wartość Projektu: 610 600,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 366 360,00 PLN

Numer projektu: POIR.03.04.00-14-0039/20

Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego PAOLA Bogusława i Zbigniew Nowak s.c.”

Cele i efekty realizowanego projektu:

Celem realizowanego projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie
zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności
na skutek spowolnienia będącego rezultatem sytuacji epidemiologicznej
 związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, czego
efektem ma być utrzymanie prowadzenia dotychczasowej działalności.

Wartość projektu: 124 333,62 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 124 333,62 PLN