Fundusze Europejskie

Cele i efekty realizacji Projektu:

Celem projektu jest skuteczna promocja
Beneficjenta na arenie międzynarodowej, zwiększenie skali eksportu
produktów stanowiących przedmiot projektu oraz eksportu ogółem.
Efekty jakościowe projektu stanowią: wypromowanie produktów na arenie
międzynarodowej, zdobycie nowych rynków perspektywicznych, nawiązanie
intratnych kontaktów biznesowych i pozyskanie nowych partnerów
zagranicznych, a w konsekwencji podpisanie umów handlowych.
Osiągnięte rezultaty projektu przyczynią się do zwiększenia
aktywności eksportowej Beneficjenta, zwiększenia wolumenu przychodów
z eksportu oraz rozwoju struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Wartość Projektu: 610 600,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 366 360,00 PLN