Regulamin konkursu #jesiennapaola

PANORAMA BERLIN
2 lipca 2015
PURE LONDON – 24-26 LIPIC
25 czerwca 2016

REGULAMIN KONKURSU „#jesiennapaola”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „#jesiennapaola” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Paola Collection z siedzibą na ul. Aleja Wojska Polskiego 56, 26-600 Radom posiadająca nr NIP 796-00-17-173 (zwany dalej „Organizatorem”)

2. Konkursnie jest w żaden sposób sponsorowany ,popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

3. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/PaolaCollectionFashion (zwanej dalej “Fanpage”)

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolnośd do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. zaznaczenie “Lubię to” na wpisie wskazanym przez organizatora

c. skomentowanie w dowolny sposób wpisu wskazanego przez organizatora

§ 3. CZAS TRWANIA & WAŻNOŚĆ KONKURSU

1. Konkurs trwa od dnia 21 września 2015 godz. 13:00 do 28 września 2015 godz. 23:59.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony Facebooka.

4. Konkurs będzie ważny i roztrzygnięty jedynie gdy liczba ‚polubień’ zaznaczeń “Lubię to” na wpisie wskazanym przez organizatora przekroczy 500.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodami w konkursie są:

a. Dowolny produkt ze sklepu internetowego organizatora umieszczonego pod adresem : http://paolacollection.pl/sklep/
b. Dowolny produkt z letniej kolekcji sklepu internetowego organizatora umieszczonego pod adresem : http://paolacollection.pl/kategoria-produktu/2015-pl/
c. Dowolny produkt z outletu sklepu internetowego organizatora umieszczonego pod adresem: http://paolacollection.pl/kategoria-produktu/outlet/
d. Pięć 20% bonów zniżkowych na cały asortyment sklepu internetowego organizatora umieszczonego pod adresem : http://paolacollection.pl/sklep/

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, zwycięzcy konkursu zostaną losowo rozlosowani przy użyciu platformy losującej agorapulse.com dostępnej na stronie internetowej: http://contest.agorapulse.com . Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Profilu lub – w razie braku możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomośd wysłaną na Facebooku.

3. Informacja o wygranych nagrodzie dnia zostanie umieszczona na profilu Facebook organizatora oraz zostanie przesłana zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych.

4. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.

5. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesład w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

6. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

7. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych

danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

9. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostad wykluczony z Konkursu.

§ 6. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Reklamacja #jesiennapaola”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.